Hoạt động chuyên môn

Bài tập huấn thông tư 22/2016

1. TT22 sửa đổi, bổ sung TT30-2016 2. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GÍA HS TIEU HOC TT 22 (11-2016) V3 3. HD sử dụng hồ sơ đánh giá HS-2016 4. VD DG HTT NLPC.112016 4.1. VD DGTX.10.2016…